PRI NÁKUPE NAD 49€ DOPRAVA ZDARMA!

Obchodné podmienky

Článok 1
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Monopod s.r.o. so sídlom  Ždiarska 707/4, 94901 Nitra, Slovenská Republika, IČO: 51796066,  IČ DPH: SK2120802772 zapísaného v obchodnom registri Vložka číslo:  46055/N, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese Predávajúceho www.monopod.sk.sk (ďalej len „Monopod.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednávaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop") na stránke Monopod.sk
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke Monopod.sk
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na stránke Monopod.sk.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na stránke Monopod.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke Monopod.sk.
 9. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať, kopírovať, distribuovať, odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.
 10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
Firma: Monopod s.r.o.
Adresa: Ždiarska 707/4, 94901 Nitra, Slovenská republika
Tel.č. : +421 903 461 770
 

Článok 2
Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@monopod.sk
5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH a kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
5.2 Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu uvedeného na stránke Monopod.sk;
5.3 Množstvo objednávaného tovaru;
5.4 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov v elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
7. Po odoslaní elektronickej objednávky bude táto objednávka spracovaná a na vašu e-mailovú adresu bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Článok 3
Storno objednávky
 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania elektronickej objednávky alebo kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, ak je tento tovar dostupný skladom a to e-mailom na adresu info@monopod.sk.sk alebo telefonicky na číslo +421 903 461 770. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
  2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnej objednávke. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailovou správou.
  3. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v priebehu 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky.
Článok 4
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci - spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
  2. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom  (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť tovar Predávajúcemu.
  3. Spotrebiteľ je povinný oznámiť vrátenie tovaru Predávajúcemu vopred e-mailovou správou, resp. telefonicky s uvedením čísla objednávky, na ktoré bol tovar zakúpený.
  4. Oznámenie Spotrebiteľovi o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Spotrebiteľovi odoslaný.
  5. Odstúpením Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet spotrebiteľovi, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.
  6. V súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom sú:
  a) poskytovanie služby ak sa služba začala plniť so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty od odstúpenia od zmluvy.
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
  c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, alebo zvukovo obrazového záznamu umeleckého výkonu, alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.
 2. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude naspäť vrátený Spotrebiteľovi na jeho náklady. 

Článok 5
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom stránky Monopod.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode Monopod.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke CuvacieKamery.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke info@monopod.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na Monopod.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
  3. V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.
  4. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene predávaných výrobkov. 

Článok 6
Poštovné a balné

K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie:
 1. Zásielkovňa - Packeta 3,00€ (za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí)
 2. Slovenská pošta = 4,00€ alebo(za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí)
 3. 3. Kurier DPD = 5,00€
 4. Zásielkovňa Packeta SKZDARMA pri objednávke nad 49€. Pri objednávke do 49,00€ je        poštovné 3€. (za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí)
 5. Osobný odber (Kúpelná 4, 949 01 Nitra) – 0,00 € (Platba vopred na účet alebo hotovosťou)
Článok 7
Platobné podmienky
 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1.1 Platba pri objednaní tovaru na dobierku: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.
  1.2 Platba vopred kreditnou kartou alebo prevodom na účet cez aplikáciu GoPay: plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke uhradí Kupujúci vopred kreditnou kartou online, bankovým prevodom alebo vkladom na účet uvedený v elektronickom formulári pri objednávaní tovaru. Po pripísaní sumy na účet Predávajúceho bude tovar zaslaný Kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
              1.3 Platba v hotovosti pri vyzdvihnutí zo skladu, resp. osobnom odbere
Monopod s.r.o.
VÚB Banka účet č.: SK14 0200 0000 0040 0434 8651 
Ako variabilný symbol použite číslo vašej objednávky.
 
Článok 8
Dodacie podmienky
 1. Dodávka elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedovaná v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky resp. po obdržaní platby vopred prevodom na účet, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.
  2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.
  3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby Packeta (Zásielkovňa), Slovenskou poštou alebo Kurierom DPD na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke, alebo službou Packeta (Zásielkovňa) – výdajné miesto / Z-Box / Alzabox, kde príde zásielka na zvolené výdajné miesto, kde môže kupujúci zaplatiť za tovar v hotovosti alebo kartou, ak to výdajné miesto podporuje. Tovar je väčšinou doručený do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru službou Packeta (Zásielkovňa), Slovenská pošta alebo DPD Kurierom.
  4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
  5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérskou službou Packeta (Zásielkovňa), Slovenská pošta alebo DPD Kurier protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca (Packeta, Slovenská pošta alebo DPD Kurier) je povinná predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
  7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
  8. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.monopod.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti Prevádzkovateľovi z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - Kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 10 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu Prevádzkovateľa, ktoré je Predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky kuriérskej službe Packeta (Zásielkovňa), Slovenská pošta alebo Kurier DPD. Predávajúci v takomto prípade osloví Kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Článok 9
Záručné podmienky a reklamácia

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ak nakupujete tovar ako firma (nákup pod registrovaným IČO) záruka za akosť tovaru je spravidla 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.
  2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
  4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.
  5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  6. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.
  7. Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka.
  8. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  9. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
Článok 10
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je spoločnosť Monopod s.r.o.; Ždiarska 707/4, 949 01 Nitra, IČO: 51796066
Kontakt: info@monopod.sk
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v sekcii ochrana osobných údajov. 
 
Článok 11
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
  2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
  3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Článok 12
Alternatívne riešenie sporov

Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@monopod.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, alebo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na stránke Monopod.sk sa zo strany Kupujúceho predpokladá znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
  2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Monopod.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
  3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na Monopod.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
  4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo Monopod.sk.
  5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar alebo názov tovaru uvedený na Monopod.sk.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Monopod.sk.
  7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
  8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
  9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2013.

Aktualizované: 13. 3. 2024


  

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNENÉ].

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: